Algemene voorwaarden


Bij het boeken van een fotoshoot ga je automatisch akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden beschermen de fotograaf en de klant.1. Definities

Kelly Bakens fotografie, gevestigd in Budel Schoot, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotograaf. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de klant. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden en levering van diensten en producten namens deze fotograaf. Van toepassing is deze versie van de algemene voorwaarden. 


2. Tarieven en betaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Fotograaf is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Tenzij anders overeengekomen, wordt het bedrag in een keer voldaan. Fotograaf is gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling voltooid is. Foto's zullen niet geleverd worden voor de gehele betaling is voldaan. 

Indien de klant in gebreke blijft in de betaling van de factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente is verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend op vanaf het moment van verzuim tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. Indien de klant in gebreke of verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechten voor de rekening van de klant. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van fotograaf onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen. 


3. Uitvoering van de overeenkomst

Fotograaf voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant dient op de hoogte te zijn van de standaard stijl van de fotograaf. Klant dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor de fotograaf tijdens een fotoshoot. Indien een bepaalde locatie voor de shoot is gewenst voor de klant, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten, tenzij anders overeengekomen. 

Indien de klant niet tevreden is met de geleverde foto's door de locatie, zichtbare weersomstandigheden, kledingkeuze, bewerking of andere factoren die vooraf kenbaar waren zijn geen reden om een shoot kosteloos overnieuw te doen. 

Fotograaf is bevoegd derden in te schakelen bij uitvoering van haar werkzaamheden. 

Fotograaf kan niet garanderen dat elk moment vast word gelegd. 


4. Levering van foto's

Fotograaf spant zich in de gewenste foto's zo spoedig mogelijk te leveren, maximaal binnen 1 week na shootdatum. Hierbij dient de geschatte levertermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden verleend. Fotograaf maakt en bewerkt foto's naar eigen inzicht. Geselecteerde foto's worden bewerkt volgens de normale standaarden. Klant verklaart bekend te zijn met de stijl van de fotograaf. Foto's worden in hoge resolutie verzonden. Na ontvangst van de foto's is de klant zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up. Fotograaf is niet gehouden om niet geselecteerd en/of onbewerkt (RAW) materiaal aan te leveren.


5. Annulering en wijzigingen

In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft fotograaf de mogelijkheid een shoot te onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voor doen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Fotograaf maakt een wijziging zo snel mogelijk bekend aan de klant. Indien mogelijk zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen. Indien er niet tot een gezamenlijke oplossing kan worden gekomen, worden gedane betalingen terugbetaald aan de klant. In geval van slecht weer is de fotograaf bevoegd om tot 5 uur voorafgaand aan de shoot deze te verzetten. Indien klant een golden hour shoot geboekt heeft en deze plaats vind op een bewolkte dag, is dit géén reden om de shoot kosteloos te verzetten of te annuleren. Annulering is door de klant voor een shoot enkel schriftelijk mogelijk. Klant kan de overeenkomst, binnen 14 dagen zonder kosten annuleren. Indien klant te laat aanwezig is op de locatie, komt die tijd te vervallen.

In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen geen invloed op hebben, zoals ziekte, ongevallen, brand, overheidsmaatregelen, pandemie of epidemie. Fotograaf behoudt het recht om een deel van de shoot te annuleren in geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweldig, bedreiging of ander ongewenst gedrag. Indien de shoot in dit geval niet kan worden voltooid, kan klant geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.


6. Aansprakelijkheid

Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk is veroorzaakt. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de klant gedurende een fotoshoot op locatie.

Fotograaf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar zijn aangeleverd. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door derden en leveranciers zijn veroorzaakt, ook indien fotograaf een aanbeveling voor deze derden heeft gedaan. 

Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op een foto. Klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de digitaal aangeleverde bestanden. Bestanden blijven bij Kelly Bakens Fotografie 1 maand bewaard. In geval door klant schade wordt aangebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de klant gehouden de vervangingswaarden te vergoeden. Indien een SD-kaart van fotograaf corrupt gaat voor dat de foto's zijn geleverd, wordt de shoot kosteloos opnieuw gedaan. Fotograaf is in dergelijke gevallen geen schadevergoeding verschuldigd. 

In het geval dat fotograaf een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schade niet meer dan tweemaal het bedrag dat door haar in rekening is gebracht. Klant vrijwaart fotograaf tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten. 7. Privacy en gegevensbescherming

De rechten op de door fotograaf aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij fotograaf. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie zonder voorafgaande toestemming. 

Klant komt een publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van foto's na volledige betaling van het factuurbedrag. Foto's mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie te verschaffen. 

Indien foto's commercieel gebruikt wensen te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van de fotograaf. Foto's mogen niet worden ingestuurd voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen. 

Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto's of het gebruik van Instagram filters. 

Klant dient, bij gebruik van aangeleverde foto's op social media, naam van de fotograaf te vermelden indien anders overeengekomen. 

Elke handeling in strijd met dit artikel wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 

Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio of demonstratie materiaal, tenzij hier voorafgaand aan de shoot uitdrukkelijk bezwaar tegen word gemaakt. 

 

8. Klachten

Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of geleverde diensten en producten binnen 5 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan de fotograaf. Klachten tijdens een shoot dienen direct kenbaar gemaakt worden, zodat deze klachten op het moment zelf hersteld kunnen worden. 

Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Het indienen van een klacht schort de betalingsovereenkomst niet op.